Menu
Valg
Information

Den 09. juni 2019

Næste arrangement er den 23. november kl. 13.00

Hjem > Referater > Referat VAB/DAB, > Møde den 22. juni 2015

Møde den 22. juni 2015

Referat fra mødet mandag d 22.06.2015 på Syvstjerneskolen:

Dagsorden:

Orientering fra mødet med VAB/DAB den 18. juni med Dennis Christensen

Tilstede: Nies Teinhart (VAB), Dennis Christensen (DAB), bestyrelsen (Ydungaard) og medlemmer fra Ydungaard

Niels Groth Nielsen (formand Ydungaard) lagde ud med at fortælle, at grunden til at de 2 møder med Max var aflyst, var pga af udlejningsaftalen ikke var som Ydungaard havde forventet den.

Iøvrigt blev det præciseret, at information om Ydungaard kunne hentes på vores hjemmeside.

Niels Teglhardt:
Niels forklarede at der havde noget forvirring om hvis roller der var hvis. VAB/Ydungaard/kommunen Deraf den manglende kommunikation.

Niels fortalte at der var 11 afdelinger I VAB og at Ydungaard ville blive en selvstændig afdeling under VAB. Ydungaard vil være underlagt almennyttige boligers regler. Almennyttige boliger skal økonomisk køre i 0 kr. Dvs der skal ikke tjenes på dem. VAB har den økonomiske udgift for at bygge Ydungaard og mener derfor også det er rimeligt de har indflydelse på udlejningsaftalen.

Dennis:
Udlejningsaftale skitse:

På sigt:
Først prioritet: Bytte ved ledige lejemål/ beboer I bebyggelsen har fortrinsret til boligerne der bliver ledige.
De største boligere til ægtepar

Minimums alder 55 år (Ved par skal mindst den ene være fyldt 55 år)
Det forudsættes at dem der skal flytte ind har interesse for bofælleskabet og følger det af Ydungårds fastsatte regelsæt.

1 x udlejning:
Liste A/B først, derefter 25 % fra beboere der nu bor I VABs boliger og som måtte ønske at flytte til Ydungaard. (Denne liste eksisterer ikke endnu, men der vil blive skrevet ud til alle der bor I VAB om de kunne have interessere I at flytte ind)

Boligstørrelsernes fordeling blev atter præciseret:
3 på 65 m2
10 på 76 m2
14 på 86 m2
9 på 110 m2

Til september vil der komme en fordeling af boligerne. Først vil liste A have mulighed for at reservere en bolig, når det ligger på plads vil liste B, efter den rækkefølge de er skrevet op, kunne vælge en bolig og derefter de 25% ubekendte. Derefter "sidst tilmeldte". Indskud for de interesserede I boliger vil være omkring 10.000 kr

Som en afdeling af VAB, skal alle afdelinger hjælpe hinanden økonomisk med noget de er kommet uforskyldt i.

Der er et stort ønske fra Ydungaards medlemmer om at have et visitations udvalg, som kan vælge kommende beboer. Fra VABs sider menes det, at det ikke altid er hensigtsmæssigt selv at vælge sin nabo (og bliver nogle valgt fra fordi visitationsudvalget ikke kan lide dem) Kan medføre klikke dannelse.

Der er ønske fra flere medlemmer om et visitationsudvalg.

Det forventes ikke at kommunen vil gøre krav på nogle af boligerne.

Der blev udtrykt bekymring for om Ydungaards regelsæt med 1/3 under 65 år kan overholdes, hvis der gåes direkte efter en opskrivingsliste.

Der blev spurgt om den nuværende boligstørrelses fordeling ligger fast. Det gør den. VAB ønsker at køre sikkert, så de ikke står med store boliger de ikke kan leje ud.

Der var medlemmer der følte sig "ført bag lyset" : Det bliver ikke det bofællesskab vi er blevet lovet. Folk har været aktive og været med I diverse møder ect, men nu ender det op med at det blot kører efter en opskrivningsliste. Hvor blev fællesskabs ånden af?

Til Interessentgruppen for Seniorboligprojektet  Ydungaard. Værløse d. 1 dec. 2016

Status ultimo november 2016 for Seniorboligprojektet Ydungaard

Jeg har modtaget vedlagte statusrapport om projektet fra NielsTeihart, formand for VAB:

”Status vedrørende projekt for seniorbofællesskab på Langhusgrunden - skybrudshåndtering

Lige lidt info om status vedrørende seniorboligprojektet på Langhusgrunden.

I marts 2016 afholdes møde hos Furesø Kommune vedrørende afvanding af Langhusgrunden.

Furesø Egedal Forsyning foreslog, at Forsyningen etablerer et forsinkelsesbassin placeret under seniorbofællesskabets P-plads

til brug for opfyldelse af deres forpligtelse vedrørende håndtering af regnvand svarende til håndtering af vand fra 35% af byggegrundens areal. Dette forslag accepteres betinget af, at Furesø Egedal Forsyning påtager sig alle omkostninger hertil -  dvs. projektering og etablering af bassinet, den efterfølgende drift, samt erstatning gives til grundejer. Endelig placering af forsinkelsesbassinet er endnu ikke besluttet.

Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed om en fælles løsning for afvandingen og skybrudshåndteringen.

I juni 2016 indkaldes VAB/DAB igen til møde hos Furesø Kommune. DAB opfordrer til en fælles håndtering af skybrudsregn, således at overløb af skybrudsregn fra Langhusgrunden/seniorboliggrunden ledes ud på stisystemet syd for grunden. Kommunen udmelder, at Furesø Kommune skal afklare, om kommunen vil acceptere skybrudsregn fra Langhusgrunden/seniorboligerne. Tilbagemelding afventes herefter fra Kommunen.

I september 2016 udmelder Furesø Kommune, at de er indstillet på at arbejde videre med et klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret hvor skybrudsregn fra Langhusgrunden kan indgå. Hermed kan det videre arbejde med seniorboligprojektet fortsættes.  

For at fremme den kommende proces og samarbejdet med henholdsvis Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning, har VAB/DAB tilkoblet en konsulent til seniorboligprojektet med speciale i skybrudshåndtering.

Fredag den 7.oktober 2016 afholdes møde hos Furesø Kommune, hvor VAB/DAB præsenterede en løsning for håndtering af skybrudsregn på seniorbyggegrunden og udenfor matriklen syd for byggegrunden. 

Kort fortalt går løsningen ud på at skybrudsregn styres uforsinket gennem seniorboligernes matrikel og ved hjælp af mindre fysiske barrierer (kantsten, støttemure) ledes ud på den offentlige sti syd for grunden, hvor vandet ledes videre via sti- og vejnettet ned mod Søndersø, således at der ikke opstår skader på bygningsdele.

På mødet præsenterede Furesø Kommune en løsning for håndtering af skybrudsregn, der var i overensstemmelse hermed bortset fra få mindre detaljer.

Furesø Kommune var positive overfor den foreslåede løsning v. VAB/DAB, men afventer Furesø Egedals Forsynings stillingtagen til løsningen (Furesø Egedal Forsyning var ikke repræsenteret på mødet pga. sygdom).

Den 28.oktober afholdtes møde med Furesø Kommune, Furesø Egedal Forsyning, byggesagens rådgivere og DAB hvor detaljer vedrørende skybrudshåndteringen og placering af forsinkelsesbassinet, blev drøftet. Målet på mødet var at opnå enighed om et skybrudsprojekt.

Det lykkedes på mødet at nå til enighed om en fælles løsningsmodel for skybrudshåndteringen, som alle ovennævnte parter kan acceptere.

Det blev aftalt , at der nu udarbejdes et notat som beskriver skybrudsløsningen, som Furesø Egedal Forsyning, Furesø Kommune, VAB og DAB  samt sagens rådgivere kan godkende.

Når dette arbejde er afsluttet, kan seniorboligprojektet justeres iht. skybrudshåndteringsløsningen. Efterfølgende forventes lokalplanarbejdet genoptaget.

mvh.Niels Teinhart

Formand V.a.b”

 

Status for projektet er således, at løsningen på styrtregnproblemet på grunden nu er fundet. Næste skridt bliver, at kommunen skal udarbejde en lokalplan for grunden/området. Lad os håbe, at der ikke opstår nye problemer i den forbindelse og at projektet nyder fremme i kommunen og hos bygherren, hvad jeg har al mulig grund til at tro på.

Næste møde i interessentgruppen bliver i forbindelse med den årlige generalforsamling, der finder sted: Mandag d. 8. maj 2017 kl. 19.00 i Satelitten i Værløse. Lige som sidst vil der i den forbindelse være repræsentanter for bygherren, som vil fortælle nyt om projektet mm.

Med disse gode nyheder vil jeg gerne ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår ikke mindst vedrørende vores seniorboligprojekt.

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Falck Christensen

Formand for bestyrelsen