Menu
Valg
Information

Den 09. juni 2019

Næste arrangement er den 23. november kl. 13.00

Hjem > Referater > Referat VAB/DAB,

Referat VAB/DAB,

Der er ikke planlagt nye fællesmøder med VAB/DAG

Til Interessentgruppen for Seniorboligprojektet  Ydungaard.                        Værløse d. 1 dec. 2016

Status ultimo november 2016 for Seniorboligprojektet Ydungaard

Jeg har modtaget vedlagte statusrapport om projektet fra NielsTeihart, formand for VAB:

”Status vedrørende projekt for seniorbofællesskab på Langhusgrunden - skybrudshåndtering

Lige lidt info om status vedrørende seniorboligprojektet på Langhusgrunden.

I marts 2016 afholdes møde hos Furesø Kommune vedrørende afvanding af Langhusgrunden.

Furesø Egedal Forsyning foreslog, at Forsyningen etablerer et forsinkelsesbassin placeret under seniorbofællesskabets P-plads

til brug for opfyldelse af deres forpligtelse vedrørende håndtering af regnvand svarende til håndtering af vand fra 35% af byggegrundens areal. Dette forslag accepteres betinget af, at Furesø Egedal Forsyning påtager sig alle omkostninger hertil -  dvs. projektering og etablering af bassinet, den efterfølgende drift, samt erstatning gives til grundejer. Endelig placering af forsinkelsesbassinet er endnu ikke besluttet.

Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed om en fælles løsning for afvandingen og skybrudshåndteringen.

I juni 2016 indkaldes VAB/DAB igen til møde hos Furesø Kommune. DAB opfordrer til en fælles håndtering af skybrudsregn, således at overløb af skybrudsregn fra Langhusgrunden/seniorboliggrunden ledes ud på stisystemet syd for grunden. Kommunen udmelder, at Furesø Kommune skal afklare, om kommunen vil acceptere skybrudsregn fra Langhusgrunden/seniorboligerne. Tilbagemelding afventes herefter fra Kommunen.

I september 2016 udmelder Furesø Kommune, at de er indstillet på at arbejde videre med et klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret hvor skybrudsregn fra Langhusgrunden kan indgå. Hermed kan det videre arbejde med seniorboligprojektet fortsættes.  

For at fremme den kommende proces og samarbejdet med henholdsvis Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning, har VAB/DAB tilkoblet en konsulent til seniorboligprojektet med speciale i skybrudshåndtering.

Fredag den 7.oktober 2016 afholdes møde hos Furesø Kommune, hvor VAB/DAB præsenterede en løsning for håndtering af skybrudsregn på seniorbyggegrunden og udenfor matriklen syd for byggegrunden. 

Kort fortalt går løsningen ud på at skybrudsregn styres uforsinket gennem seniorboligernes matrikel og ved hjælp af mindre fysiske barrierer (kantsten, støttemure) ledes ud på den offentlige sti syd for grunden, hvor vandet ledes videre via sti- og vejnettet ned mod Søndersø, således at der ikke opstår skader på bygningsdele.

På mødet præsenterede Furesø Kommune en løsning for håndtering af skybrudsregn, der var i overensstemmelse hermed bortset fra få mindre detaljer.

Furesø Kommune var positive overfor den foreslåede løsning v. VAB/DAB, men afventer Furesø Egedals Forsynings stillingtagen til løsningen (Furesø Egedal Forsyning var ikke repræsenteret på mødet pga. sygdom).

Den 28.oktober afholdtes møde med Furesø Kommune, Furesø Egedal Forsyning, byggesagens rådgivere og DAB hvor detaljer vedrørende skybrudshåndteringen og placering af forsinkelsesbassinet, blev drøftet. Målet på mødet var at opnå enighed om et skybrudsprojekt.

Det lykkedes på mødet at nå til enighed om en fælles løsningsmodel for skybrudshåndteringen, som alle ovennævnte parter kan acceptere.

Det blev aftalt , at der nu udarbejdes et notat som beskriver skybrudsløsningen, som Furesø Egedal Forsyning, Furesø Kommune, VAB og DAB  samt sagens rådgivere kan godkende.

Når dette arbejde er afsluttet, kan seniorboligprojektet justeres iht. skybrudshåndteringsløsningen. Efterfølgende forventes lokalplanarbejdet genoptaget.

mvh.Niels Teinhart

Formand V.a.b”

 

Status for projektet er således, at løsningen på styrtregnproblemet på grunden nu er fundet. Næste skridt bliver, at kommunen skal udarbejde en lokalplan for grunden/området. Lad os håbe, at der ikke opstår nye problemer i den forbindelse og at projektet nyder fremme i kommunen og hos bygherren, hvad jeg har al mulig grund til at tro på.

Næste møde i interessentgruppen bliver i forbindelse med den årlige generalforsamling, der finder sted: Mandag d. 8. maj 2017 kl. 19.00 i Satelitten i Værløse. Lige som sidst vil der i den forbindelse være repræsentanter for bygherren, som vil fortælle nyt om projektet mm.

Med disse gode nyheder vil jeg gerne ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår ikke mindst vedrørende vores seniorboligprojekt.

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Falck Christensen

Formand for bestyrelsen