Menu
Valg
Information

Den 26. April 2020

Generalforsamling er udsat indtil videre på grund af Corona-krisen

Hjem > Generalforsamlinger > Generalforsamling 8. maj 2017

Generalforsamling 8. maj 2017

Referat af Orienteringsmøde og Generalforsamling i Ydungaard Seniorbofællesskab mandag den 8. maj 2017 kl. 19 til kl. 21 i Satellitten

 

Til stede var 52 interessenter repræsenterende i alt 39 boligenheder; jvf. bilag 1.

Endvidere: Inviterede gæster/eksperter til orienteringsmødet: Niels Teinhart; Formand for VAB; Dennis M. Christensen; Udlejningschef i DAB: Don Krusager; Boligkoordinator, center for By og Miljø i Furesø Kommune.

 

Formanden Jørgen Falck Christensen bød alle fremmødte velkommen.

Aftenens aktiviteter er delt i to dele.

1.      Orienteringsmøde med de ovennævnte repræsentanter for byggeprojektet.

2.      Den ordinære Generalforsamling.

Orienteringsmøde med repræsentanter for projektet:

Vores gæster underrettede om status lige nu.

Niels Teinhart (VAB)

Vedrørende styrtregn på grunden har VAB der fremlagt en teknisk løsning, som man mener, kan klare problemet, man afventer stadig kommunens samtykke. VAB har allerede investeret en delpenge i projektet.

Der var spørgsmål om indretning; men det må afklares senere.

Indtægten skal være det dobbelt af huslejen eller man skal have formue for at blive godkendt til lejemål af kommunen.

Niels udtrykte en ærgrelse over den måde hele dette projekt var startet op. Der var opbygget forventninger, som var i misforhold til de realistiske muligheder. Dette har betydet uenighed og forsinkelser i projektet fra starten.

Don Krusager

Kommunen har fået materiale til løsning af ”styrtregnproblemet”. En del af den forelagte løsning på problemet er, at der skal flyttes en del jord fra en del af Langhusgrunden til en anden del. Denne ”terrænregulering” er et nyt problem, som må vurderes nøje, da det erfaringsmæssigt kan give anledning til protester. Vi står også overfor et kommunevalg, som erfaringsmæssigt kan sætte en del processer i stå. Han vurderede ikke, at en lokalplan kan iværksættes før april 2018. Det indebærer, at byggeriet tidligst kan startes ultimo 2018. Selve byggeriet tager erfaringsmæssigt ca. et år.

Dennis M. Christensen

Der har været spørgsmål om finansieringen af byggeriet. DAB tager sig af denne del. Det er alment nyttigt byggeri med en lovgivningsbestemt finansiering (2 % i indskud, 7 % fra kommunen og resten er statsstøttede realkreditlån). Huslejen forventes, at blive  ca. 1.000 til 1.100 kr. pr m2.

Redegjorde også for ventelisten, der som bekendt styres af DAB.

Der var spørgsmål om aldersbegrænsning. Man skal være fyldt 55 år og ikke have hjemmeboende børn.

Sammenfatning:

Den forelagte løsning på ”styrtregnsproblemet” indebærer en ”terrænregulering”, som nu er det nye problem. Det løses næppe før kommunevalget. Det forsinker projektet, så indflytning nu tidligst kan ske december 2019.

---------------o-------------

Efter orienteringen blev der holdt en pause og serveret snitter og drikkevarer.

---------------o-------------

 

Referat af den ordinære generalforsamling.

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen forslog Denis M Christensen som dirigent. Han modtog valg.

Som referent blev forslået Ruth Edelmann og hun modtog valg.

Dirigenten konstaterede, at Indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt gældende regler og at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden redegjorde for beretningen som dækker perioden mellem generalforsamlingerne i 2016 og 2017.

Man kan sige, at året har stået i Klimaproblematikken tegn, idet undersøgelserne vedr. håndtering af styrtregnproblemet har foregået i hele perioden. Jeg har fornemmet, at det har skabt en vis utålmodighed/ frustration hos nogle medlemmer og jeg blev selv opmærksom på problemet, da jeg til en middag sad sammen med en dame, som viste det sig er med i seniorbofællesskabet ”Hjortefarmen”, som startede samtidig med Ydungaard og som nu er i gang med byggeriet med forventet indflytning foråret 2018. Men Ydungaards projektforløb er der jo udmærket gjort rede for ved Orienteringsmødet inden Generalforsamlingen her. Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at uanset, hvem jeg har talt med af eksterne interessenter har jeg mødt stor interesse og velvilje for projektet og en interesse for at gennemføre det.

 En statusrapport for byggeprojektet lavet af VAB blev udsendt i november. Det er mit indtryk, at den blev godt modtaget af medlemmerne.

Konkret har vi i bestyrelsen holdt 3 møder i perioden. Vi må konstatere, at medlemslisten er reduceret med en halv snes medlemmer så vi nu har 59 medlemmer, som alle har betalt kontingent; men det er vel meget naturligt, at nogen finder andre løsninger medens de venter. Udmelding sker normalt i forbindelse med kontingentopkrævningen, som sker kort efter generalforsamlingen.

Vores aktivitetsudvalg har haft 4 arrangementer i perioden, nemlig et besøg på Nordisk film, en sommerfest i august, en julefest d. 4. december, samt et teaterbesøg i påsken.  Det sidste kom der ikke så mange til, hvilket utvivlsomt skyldes tidspunktet; men de andre aktiviteter havde et pænt antal deltagere, som udtrykte stortilfredshed.

Til sidst en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i hele perioden. En særlig tak vil jeg rette til Peter Nielsen, som i perioden har gjort vores hjemmeside funktionsdygtig og opdateret. Også en speciel tak til Leila Nielsen, som har organiseret de fælles aktiviteter i perioden. Det er vigtigt, at vi holder fællesskabet ved lige i perioden inden projektet er klar til indflytning.

Beretningen blev godkendt.

 

Punk 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren Marianne Strecker Lund var på ferie. Regnskabet og budgettet blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Kai Erik Warncke. Kontingentet foreslås uændret 100 kr. for næste år.

Der var et spørgsmål til en post med lokaleleje på 2000 kr. Kai Erik vil afklare spørgsmålet med kassereren og der vil blive redegjort for det på næste generalforsamling.

NB: Efter mødet har Kassereren Marianne oplyst: Det koster 1000 kr. hver gang vi lejer festlokalet ved langhuset. Så det er leje af lokale til sommerfest og julekomsammen.

Regnskabet, budget og kontingent på 100 kr. blev godkendt.

 

Punkt 4. Indkomme forslag.

Ingen forslag var indkommet.

 

Punkt 5. Valg af repræsentanter i bestyrelsen ifl. Vedtægterne.

Marianne Strecker Lund (kasserer)

Kai Erik Warncke (bestyrelsesmedlem)

Ruth Edelmann (suppleant)

Vivi Lykke Espersen (suppleant)

Peter Nielsen (revisor)

Torben Gadfeldt (revisorsuppleant)

Alle blev genvalgt med akklamation.

 

Punkt 6. Eventuelt

Der var nogle spørgsmål om ventelisten i relation til vores medlemsliste: DAB fører ventelisten og oplyser på anmodning om placering.  Vores forening er som bekendt lukket; man kan kun melde sig ud. Udmeldelse skal ske til DAB, men sker i praksis til vores kasserer, når hun opkræver kontingent. Hun beder om en skriftlig udmeldelse, som hun videresender til DAB, som registrerer udmeldelsen og orienterer vores kasserer og formand, som derefter opdaterer vores medlemsliste. Udover vores medlemmer med fortrinsret har DAB en del interesserede skrevet op til bofællesskabet; så der er ingen problemer med at fylde boligerne op fra starten. Vores opdaterede medlemsliste er vedlagt referatet; men vil ikke blive lagt på hjemmesiden p. gr. a registerloven. Vores www master Peter finder ved lejlighed en løsning med password. Medlemmer med interesse herfor kan henvende sig til Peter.

Også foranlediget af spørgsmål vedlægges den for længst vedtagne Lejeaftale for bofællesskabet. I øvrigt henvises til referatet fra generalforsamlingen sidste år.

---------------o-------------

Jørgen sluttede med at takke dirigenten for sikker afvikling af generalforsamlingen samt alle de fremmødte for god ro og orden. Endvidere en tak til Leila for arbejdet i Aktivitetsudvalget og Peter for hjemmesiden samt Vivi og Ruth for serveringen af drikkevarer og snitter.

Oprydningen forløb med hjælp og tak for det 

 

Vedlagt: 1 Liste over deltagere; 2 Lejeaftalen; 3 Opdateret medlemsliste

 

Ruth 8.05.2017